Natuurlijk

nieuwsgierig

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Ons onderwijs

De missie van De Schovenhorst luidt:

‘Meer dan alleen een school’

Wij willen voor onze leerlingen meer dan alleen een school zijn. Het veilige en vertrouwde gevoel dat de leerlingen hebben, is iets waar wij trots op zijn. De aandacht voor normen en waarden en het accepteren van elkaar zoals je bent, staan op De Schovenhorst hoog in het vaandel. Binnen de groepen wordt er veel met elkaar gesproken over het omgaan met elkaar. Sfeer, veiligheid en openheid, je op je gemak en gewaardeerd voelen, zijn onderwerpen die synoniem geworden zijn voor De Schovenhorst. Het zijn onderwerpen waar wij ook in de toekomst veel aandacht aan zullen besteden. 

Ons schoolconcept is opgebouwd rond een aantal hoofduitgangspunten, die de basis vormen voor waar wij voor staan, te weten:

•  Het onderwijzen en opvoeden van uw kinderen volgens een maatschappelijk aanvaard normen en waardenpatroon en zo dicht mogelijk bij datgene waar u als ouders voor staat. Sociale vaardigheden, regels voor de dagelijkse omgang en vooral ruimte en aandacht voor de ander staan daar centraal.

•  Het aanbieden van leerstof volgens een aan vaste normen gebonden plan per leerjaar. Daar waar een kind niet aan deze normen voldoet of, door een achterstand, of juist doordat er meer leerstof nodig is voor dat kind, een aanbod doen op maat. Hoofddoel is daarbij via een zo efficiënt mogelijke werkwijze uit iedere leerling te halen wat er in zit.

•  Een goed georganiseerd zorgcircuit neergelegd in een ondersteuningsprofiel waarin duidelijk het traject staat beschreven waarlangs leerlingen speciale zorg krijgen.

•  Het streven naar een doorgaande lijn in het onderwijs aan 0 tot 12-jarigen i.s.m. het kinderdagverblijf „Het Schovenhofje‟ en de naschoolse opvang die zich naast het schoolgebouw zelf bevindt. Ook al zijn er van nature verschillen tussen de benadering van kleuters en 6 tot 12-jarigen, het is van groot belang dat de visie die ten grondslag ligt aan het onderwijs op onze school herkenbaar is door de hele school. Ook in de methodekeuze is daar waar enigszins mogelijk de doorgaande lijn gewaarborgd.

Onze visie

Op De Schovenhorst wordt in een rustige, veilige en inspirerende schoolomgeving onderwijs gegeven. De leerling staat daarbij centraal. Ons onderwijs is gericht op het omgaan met verschillen en het realiseren van kwalitatief goed en passend onderwijs. Respect en welbevinden staan hierbij voorop:

 •  De sfeer in en rond de school moet veilig en vertrouwd zijn.        
 •  In die veilige omgeving vinden we het belangrijk dat uw kind veel leert.
 •  We sluiten zo goed mogelijk aan bij het niveau, mogelijkheden en de behoeften van uw kind.
 •  Dit realiseren we door middel van differentiatie binnen de groepen.
 •  Het zelfstandig werken en het werken met de verschillen tussen de leerlingen vormen de basis hiervoor.
 •  Naast extra hulp aan de zorgleerlingen moet er ook extra uitdaging zijn voor de plusleerlingen.
 •  De school richt zich op de toekomst met het gebruik van nieuwe media door de leerlingen.
 •  Het onderwijs is volop in beweging en verandert steeds, waardoor verdere professionalisering.
 •  Het welbevinden van uw kind staat centraal, zodat uw kind met plezier naar school gaat.
 •  In de groepen streven we naar een fijne sfeer, zodat elk kind op school tot zijn recht komt.
 •  Wij hechten veel waarde aan de naleving van regels en afspraken om de rust en ordelijkheid op school te bewerkstelligen.
 •  We zijn alert op discriminatie en pesten en werken vooral aan het voorkomen daarvan.

Er wordt aandacht besteed aan de brede ontwikkeling.
De belangrijkste bedoelingen van brede ontwikkeling zijn aan de volgende gebieden te ontlenen:

 • Actief zijn en initiatieven nemen.
 • Communiceren.
 • Uiten en vormgeven.
 • Samen spelen en samen werken.
 • Voorstellingsvermogen en creativiteit.
 • Verkennen van de wereld.
 • Reflecteren op eigen gedrag.
 • Redeneren en probleem oplossen.
 • Zelfstandigheid.

De Schovenhorst is een school van de Stichting Proo en dat betekent dat de beginselen van openbaar onderwijs door ons in woord en daad worden uitgedragen. De openbare identiteit wordt op school zichtbaar in de keuzen voor zaken als zorgbreedte, intercultureel onderwijs, het overdragen van kennis over geestelijke stromingen, het meewerken aan de vrije keuze van ouders/leerlingen voor godsdienstig of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs, mondiale vorming, roldoorbreking, het bestrijden van racisme en pesten en de aanpak van onderwijsachterstanden. De openbare identiteit krijgt mede gestalte door een open benadering van de multiculturele samenleving en de actieve aandacht voor de verschillende levensbeschouwingen. Pluriformiteit, tolerantie, verdraagzaamheid, solidariteit en een democratische houding zijn voor een openbare school taakstellende kernbegrippen. 

Nieuwsbrief

Hier komen onze nieuwsbrieven